Introduktion


Vid ordinarie bolagsstämma i Extracticon AB (publ) den 30 juni 2023 beslutades enhälligt om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Syftet med nyemissionen är att stärka Extracticon AB:s finansiella situation och därmed kunna vidareutveckla bolagets affärsplan tillsammans med dotterbolaget Lequa Net AB.

Extracticon AB (publ) kommer därför inom kort att inbjuda till nyemission.

Bolaget har sammanställt informationen på denna webbsida för att skapa en övergripande bild om Bolaget och dotterbolaget, avseende Bakgrund, Marknad och Framtid.

Informationen på denna webbsida speglar även den information som kommer att publiceras i kommande memorandum.

Bolaget uppdaterade sin affärsplan under inledningen av 2023, vilken informerades om i samband med bolagets ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2023.

Dotterbolaget Lequa Net AB har nu tydliga prognoser och beställningar, vilket innebär att styrelsen är av uppfattningen att beslutad nyemission skall aktiveras och genomföras inom kort. Läs mer under avsnittet Framtid.

Emissionen har initierats av Bolagets större aktieägare, samt att Bolagets långivare konverterat delar av tidigare lån för deltagande i emissionen. Läs mer under avsnittet Bakgrund.

Efter genomförd och avslutad emission kommer Bolaget att noteras för att skapa likviditet i aktien. Läs mer under avsnittet Framtid.

Bakgrund


Under 2023 genomförde dotterbolaget Lequa Net AB en nyemission om 195 nya aktier och 7,256 MSEK, motsvarande 28,1 % av Lequa Net AB. Genom en gedigen support och ett starkt stöd från Extracticon AB:s större aktieägare samt Lequa Net AB:s medarbetare kunde emissionen slutföras med en fördelning om 72,4 % kontant och 27,6 % genom kvittning.

Under ordinarie bolagsstämma för Extracticon AB, med bemyndigande om denna nyemission, beslutades även att efter denna genomförda emission, konvertera de 195 nyemitterade aktierna i dotterbolaget Lequa Net AB till aktier i Extracticon AB. Detta för att säkerställa att Lequa Net AB över tid till 100 % förblir ett dotterbolag till Extracticon AB, vilken är en viktig del i Extracticon AB:s framtida strategi.

Under slutet av 2023 och inledningen av 2024 har Extracticon AB:s större aktieägare initierat emissionen med 5,38 MSEK (per 2024-05-31), enligt villkor och beslut på Extracticon AB:s extra bolagstämma 2023-09-25 om optionsprogram. Vidare har nuvarande långivare till Extracticon AB konverterat 0,49 MSEK (per 2024-05-31) från lån till deltagande i emissionen såsom kvittning, enligt samma optionsprogram.

Bolagets nya strategi har successivt aktiverats under andra halvåret 2023. Djupgående samarbeten med VirtuGrp, Digital Trace, HPE, m.fl. har inletts, intensifierats och aktiverats. Läs mer under avsnittet Marknad.

Dotterbolaget Lequa Net AB har nu tydliga prognoser och beställningar. Läs mer under avsittet Framtid.

Extracticon AB och dotterbolaget Lequa Net AB har parallellt förtydligat kommunikationsstrategin via bolagens webbsidor, samt för dotterbolaget Lequa Net AB även via LinkedIn.

Under avsnittet Framtid utvecklas planerna om framtida samägda bolag. Syftet med dessa bolag är att långsiktigt bygga Extracticon AB såsom ett investmentbolag och därmed skapa långsiktiga värden.

Lequa Net AB

Dotterbolaget Lequa Net AB utvecklar och underhåller Lequinox® metodik och teknik, som distribueras direkt eller via globalt etablerade partners.

Video: E1E2E3E4E5E6 | Webbsida

­

Lequinox® metodik & teknik

Lequinox® teknik supporterar nya eller existerande applikationer och tjänster med integritet, regelefterlevnad, spårbarhet och interoperabilitet. Lequinox® metodik är arbetsmetoden för att analysera och säkerställa alla legala samt affärsmässiga krav under ett implementationsprojekt.

Video | Webbsida

Marknad


Nedan följer ett antal business cases inom olika segment där Lequinox® metodik och teknik har en betydande roll avseende integritet, regelefterlevnad, spårbarhet och interoperabilitet.

5G SIM card management

Sammankopplar användare, tjänster och SIM kort genom en robust och regelstyrd valideringsprocess.

Video | Business case | Webbsida

Case management

Komplett ärendehanteringssystem med tydlig identitetshantering för platser, maskiner och inventarier.

Video | Business case | Webbsida

Collecting passport information

Skyddar passinformation för att förenkla boknings- eller incheckningsprocessen.

Video | Business case | Webbsida

Protecting IPR of images

Skyddar och sammankopplar bilder med GPS-koordinater och minimerar risk vid distribution.

Video | Business case | Webbsida

Registration of workforce information

Robust valideringsprocess för entreprenadmarknaden med skydd för personlig och professionell information.

Video | Business case | Webbsida

Trace Logistics

Skapar en holistisk bild över alla händelser på en arbetsplats med fokus på miljö, effektivisering och ekonomi.

Webbsida

Trace Projects

Skapar fullständig och sammanhållande spårbarhet under hela livscykeln för ett arbetsprojekt.

Webbsida

Framtid


Bolaget och finansiella utsikter

Bolaget räknar med att uppnå positivt kassaflöde för räkenskapsåret 2024, för att sedan kraftigt accelerera under räkenskapsåren 2025 och 2026.

Kostnadsmassan kommer fortsatt att vara på en låg nivå, då samordningsvinster mellan olika projekt och leveranser kan genomföras.

Sammantagna intäkter och kostnader för Bolaget och
dotterbolaget Lequa Net AB
perioden 2024-2026.

Bolaget och samägda bolag

Bolaget har inlett diskussioner med partners om att paketera existerande och kommande business cases i samägda bolag under andra halvåret 2024. Syftet med dessa samägda bolag är att bygga Extracticon AB såsom ett investmentbolag och därmed skapa långsiktiga värden.

Dotterbolaget Lequa Net AB kommer under egna distributörsavtal att leverera Lequinox® metodik och teknik till de samägda bolagen.

Modell över ägandestruktur för Bolaget med dotterbolaget Lequa Net AB samt samägda bolag.

Bolaget och marknadsnotering

Efter genomförd och avslutad nyemission kommer Bolaget att noteras på OTC-listan för att skapa likviditet i aktien. Bolagets långsiktiga mål är notering på Nasdaq First North Growth Market. Mer information om noteringen kommer att publiceras på webbsidan.

Bolagets kommentar

Styrelsen i Extracticon AB har inom ramen för kommande nyemission utvecklat en långsiktig strategi för Extracticon AB med tydlig målbild och lönsamhet, samt med ett absolut syfte om att skapa förtroende såsom långsiktig och stark ägare till Lequa Net AB.

Malmö juni 2024

Styrelsen i Extracticon AB